khi chuyển ngành học nên cân nhắc điều gì

Nếu muốn chuyển ngành học thì sinh viên phải cân nhắc 4 điều sau

Trường đại học các bạn muốn chuyển đến có thể có chất lượng đào tạo cao hơn hoặc thấp hơn trường cũ. Hãy xem xét